sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
עמוד:12

הרפז , ( 1997 ) מציג שישה טיפוסי הורים , המייצגים סוגים שונים של דפוסי מעורבות ושותפות : א . הורים מיודעים — הורים שמקבלים מידע על תכנית הלימודים בגן ובבית הספר וכן על התנהגות ילדם והשתלבותו במסגרת החינוכית . ב . הורים צופים . ג . הורים תורמים ומסייעים . ד . הורים לומדים ומלמדים . ה . הורים שותפים בתכנון . ו . הורים שותפים בביצוע . מאפ ( Mapp , 2003 ) הציעה ארבעה סוגי מעורבות מרכזיים : א . נוכחות הורית : אסטרטגיות וגישות המסייעות להורים להרגיש רצויים במסגרת החינוכית . ב . הורים כמשתתפים : מורים והורים ותיקים הופכים למנהיגים , מציעים למשפחות חדשות לקחת חלק בפעולות ספציפיות שיובילו למעורבות רבה יותר בהמשך ומעודדים אותן לעשות זאת . ג . הורים כשותפים : מעודדים מעורבות ישירה של הורים בהוראה ובלמידה . ד . הורים מועצמים : הורים פועלים בתפקידי מנהיגות , יוזמים ומפעילים פרויקטים בבית הספר . אחד מחברי הוועדה הציע בפרסום קודם ( אליצור , ( 1996 הגדרות לשלושה מן המושגים הנזכרים בעמודים אלה : מעורבות : ( Involvement ) יצירת קשר בסיסי ותקשורת שוטפת . שותפות : ( Collaboration ) עבודה בשיתוף פעולה לקראת מטרות משותפות . העצמה : ( Empowerment ) חלוקה מוסכמת של אחריות וסמכות . להצעה של אליצור , שמדגישה את האפשרות של העצמת ההורים באמצעות המגע עם בית הספר , יש תימוכין במחקר של מאפ שהוזכר לעיל . לסיכום , בספרות המחקרית שכיחים מושגים שונים לתיאור קשרים בין משפחות למוסדות חינוך . הוועדה השתמשה במערכת המושגים שמציע אליצור , אף כי לא באופן בלעדי : בפרקי המסמך אפשר למצוא שימוש גם במונחים אחרים הנזכרים בספרות . המשותף לכל הגישות התאורטיות הוא ההנחה ששיתוף פעולה בין משפחה למסגרת החינוכית הוא רב–ממדי , ויש לו פוטנציאל לסייע להישגים קוגניטיביים ולהסתגלות רגשית וחברתית של הילד . מיקוד במשפחה המשימה שהוגדרה לוועדה מלכתחילה הייתה בדיקה של " קשרי הורים-מסגרת חינוך בגיל הרך ( גן-ג ( ' וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך . " לפני הוועדה עמדה האפשרות לבדוק את הידע הקיים על קשרי הורים עם מסגרות חינוך , אך מחקרים על המשפחה בעשור האחרון העלו כי לא רק להורים אלא גם לבני משפחה אחרים יש השפעה על התפתחות הילד . ( Mason , Skolnick and Sugarman , 2003 ) לפיכך בחרה הוועדה לבדוק את הידע על קשרי משפחה-מסגרת חינוך . גיל בהמשך לפעילות קודמת של היזמה בתחום הגיל הרך ( גן-ג ( ' התבקשה הוועדה לבדוק את השפעת הקשר של המשפחה עם מוסדות החינוך בגיל הזה על התפתחות הילדים והצלחתם

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - היזמה למחקר יישומי בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה