sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
העולם , עולמנו , שלוש רשויות בו : רשות החומר , בה שוררים חוקי הפיסיקה , רשות החיים , בה שרירים חוקי הפיסיולוגיה והביולוגיה ; ורשות הרוח , בה שוררת החירות . אומר אדם למצוא דרך ליישובה של הקושיה שעלתה לפנינו למעלה , אין הוא יכול להגיע אליה אלא תוך מעשה התבוננות בזיקותיהן ההדדיות של שלוש רשויות אלה , ובייחוד בזיקות גומלין שבין רוח וטבע . אין אנו צריכים להידרש כאן לשאלת ההכרה , ולשאלה המיטאפיםית , הנוגעת בבעיית הממשות של שלוש רשויות אלו . לומר : אין אתה שואל , מה רשות מן הרשויות האלו היא הממשות בעיקרה , שלגביה כל שאר הרשויות אינן אלה בחינת תשמישים לראשונה , או בחינת 'עלייה' לגבי היסוד % אין ענייננו כאן שאלת האידיאליזם או הריאליזם , או שאלת החמדנות ושאלת החיוניות ( המטריאליזם והביולוגיזם , ( אלא שאלת הזיקה , שאלת היחס שבין הרשויות' ומוטב שנאמר : תלותן ההדדית . קודם כל עולה לנו בזיקה שבין העולם הפיסיקאלי לבין העולם החיוני , שהעולם החיוני בנוי מכל מקום על העולם הפיסיקאלי חימי ' שחוקי הפיסיקה והחימיה אינם בטלים בשום מקום ואינם נפרצים בשום מקום , והם היסוד לבניין , מעשה רשת רחב , שרק עליו נבנית...  אל הספר
מוסד ביאליק

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה