sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
את פרשיות שמע פעמיים ביום , מגדירים אותה כמצווה דרבנן . ואילו החכמים הרואים בקריאת שמע שינונה של תורה , סניף ל"והגית בו יומם ולילה , " סבורים שקריאת שמע דאורייתא . ב . פרשיות שמע מהן הפרשיות בתורה שנבחרו למטרה זו ? נראה שתחילה נקבעו עשרת הדיברות לקריאה וללימוד מדי יום , מפני שבהן כלולה כל התורה על תרי"ג מצוותיה , כדעה המצויה בספרו של פילון על המצוות ובמדרשים שונים . דעה זו מובאת גם בתרגום יונתן לשמות כד , יב ! ואתנה לך את לוחות האבן "דבהון רמיז שאר פתגמי אורייתא , " וברש"י שם ו "כל שש מאות ושלש עשרה מצוות בכלל עשרת הדברות הן . ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצוות התלויות בו . " לאחר מכן הוסיפו אל עשרת הדיברות את פרשת שמע ( דברים ו , ד-ט , < הכוללת את האמונה בה , ' ייחודו ואהבתו , לימור התורה וחינוך הבנים "כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים" ( ברכות ב , ב , ( ואת פרשת והיה אם שמוע ( דברים יא , יג-כ , ( הכוללת את עקרון השכר והעונש , כדי ש"יקבל עליו עול מצוות . " בבוקר ניתוספה גם פרשת ויאמר ( במדבר טו , לז-מא , ( כדי להזכיר יציאת מצרים . קריאת עשרת הדיברות בכל יום בבוקר לפני שמע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה