את פרשיות שמע פעמיים ביום , מגדירים אותה כמצווה דרבנן . ואילו החכמים הרואים בקריאת שמע שינונה של תורה , סניף ל"והגית בו יומם ולילה , " סבורים שקריאת שמע דאורייתא . ב . פרשיות שמע מהן הפרשיות בתורה שנבחרו למטרה זו ? נראה שתחילה נקבעו עשרת הדיברות לקריאה וללימוד מדי יום , מפני שבהן כלולה כל התורה על תרי"ג מצוותיה , כדעה המצויה בספרו של פילון על המצוות ובמדרשים שונים . דעה זו מובאת גם בתרגום יונתן לשמות כד , יב ! ואתנה לך את לוחות האבן "דבהון רמיז שאר פתגמי אורייתא , " וברש"י שם ו "כל שש מאות ושלש עשרה מצוות בכלל עשרת הדברות הן . ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצוות התלויות בו . " לאחר מכן הוסיפו אל עשרת הדיברות את פרשת שמע ( דברים ו , ד-ט , < הכוללת את האמונה בה , ' ייחודו ואהבתו , לימור התורה וחינוך הבנים "כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים" ( ברכות ב , ב , ( ואת פרשת והיה אם שמוע ( דברים יא , יג-כ , ( הכוללת את עקרון השכר והעונש , כדי ש"יקבל עליו עול מצוות . " בבוקר ניתוספה גם פרשת ויאמר ( במדבר טו , לז-מא , ( כדי להזכיר יציאת מצרים . קריאת עשרת הדיברות בכל יום בבוקר לפני שמע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית