sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
מבוא בחיבור זה בכוונתי לנתח את המסה 'איש ההלכה' לרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק ( להלן : הרי"ד ) מבחינה מבנית-ספרותית ומבחינה תוכניתפילוסופית . הניתוח המבני-הספרותי מושתת על תופעה בולטת לעין בקריאת 'איש ההלכה' - ניגודים וסתירות מכוונים וסגנון כתיבה מורכב ולעתים גם פתלתל . אפשר לראות בחיבורי זה פירוש ל'איש ההלכה , ' אך באותה מידה הוא מציג ניתוח תמטי של כתביו המוקדמים של הרי"ד בכללם . הגותו של הרי"ד הנידונה כאן מתפרסת על פני השנים . 1944 -1931 שתי הנחות יסוד עתידות להיחשף מתוך ניתוח 'איש ההלכה : ' א . הלכה . המונח הלכה בחלקו הראשון של חיבור זה איננו מבטא הלכה מעשית , כלומר אורח חיים דתי מעשי . על כן פסיקת הלכה והוראה , דרך משל , אינן נכללות במונח זה . המונח הלכה משמעו אך ורק דרך הלימוד שנהגה בישיבות הליטאיות ובשושלת בריסק במיוחד ' ) לומדות . ( ' הווי אומר , מונח זה משקף תהליך מתודולוגי שבו תלמידי החכמים מנתחים שורה של חוקים הלכתיים תאורטיים ( כפי שהם מתנסחים במשנה תורה לרמב"ם , דרך משל , ( מפרקים אותם ליסודותיהם ויוצרים אותם מחדש כמבנים משפטיים אידאליים ' ) חילוקים . ( ' תהליך זה משמעו , למ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה