sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
החל מ 2009-2004 אנו ניצבים מול תופעה מוזרה שניתן להגדירה ככמעט מבהילה , המתבטאת בכך שהסקטור העסקי מתנתק מן הסקטור הציבורי וכביכול אינו מושפע ממנו , כך למשל בעוד שהמדינה ניהלה מלחמה של חודש וחצי בצפון , הסקטור העסקי המשיך לצמוח במהירות . ממשלות קמות ונופלות והסקטור העסקי מתעלם מכך . השחיתות וחוסר היעילות במדינה גדלים והולכים , ואילו הסקטור העסקי לא נפגע מכך . אם כי במציאות אנו צפויים בעתיד הקרוב או הרחוק להשפעות גומלין חזקות בין הסקטור הציבורי השוקע , לסקטור העסקי הפורח , בכל זאת , נדמה כאילו כולם מנסים לדחוק את הקץ . אנסה להדגים במדדים ובנתונים את מאפייני הפער בין הסקטור הציבורי לעסקי . כבר ראינו שכמעט בכל מדד כלכלי בינלאומי , ישראל מאופיינת בדואליות מדאיגה . הסקטור העסקי הוא מן המתקדמים בעולם , ומולו ניצב הסקטור הציבורי שמשיק לארצות העולם השלישי , או ממוקם בשולי הארצות המפותחות . הרמה הממוצעת של עובדי הציבור מבחינת ההשכלה , המיומנות וכדומה , אינה נמוכה , אולם כללי המשחק הפוליטיים ציבוריים הביאו לכשלים כה רבים עד כדי ניטרול רמת התפקוד של הסקטור הציבורי . המדדים השונים כפי שיודגמו בהמש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה