- תולעת טפילית' הוזכרה במש' ל'טו : לעלוקה שתי בנות הב הב . בשבעים ; isuga Sangu- : V-J //? JsAAa בתרגום הארמי : עלוקא ; : 'בפש עלקטה ; בארמית של התלמודים והמדרשים : עלקתא' עלוקתא ; בערבית ; « 1 * ובסורית עלקתא . השם עלוקה מתפרש לפי הערבית ji * להתלות ב < לדבוק ב . העלוקה היא תולעת טפילית ממחלקת , Himdinca שכמה מינים ממנה מצויים במקווי המים של ארץ ישראל . העלוקה דרה במים ונדבקת באדם ובבהמה השותים מן המים ומוצצת את דמם . היא נדבקת לטרפה בעזרת שני כפתורי הדבקה' שהן כנראה שתי הבנות בכתוב שבמש' ל'טו . לדעת רבנו תם מבעלי התוספות אין עלוקה אלא שם חכם' כמו לאיתיאל ( עיר' יט'ע"א' תוספות ד"ה והאיכא ' ( שחיבר את קובץ המשלים' מש' ל'טו לג . שתי בנות הב הב' הן שאול ועוצר רחם המוזכרות להל ן בפס' טז ( גרינץ . ( בודנהימר , החי א , עיין במפתח : עלוקה ; י . מ . גרינץ , מוצאי דורות , תל אביב חשב"ט , 359-357 Trier 1961 , 257—264 BODENHEIMER , ALP , 415 , 418 ; H . SCHNEIDER , Festschrift H . Junker , TRISTRAM , NHB , 299—300 ; £ . BURROWS , JThS 28 ( 1925—27 ) , 185 ; מ'  אל הספר
מוסד ביאליק

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית