sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
את הדילמות המקצועיות האופייניות לעבודה הקהילתית ניתן לחלק לארבעה תחומים : נאמנויות ; הזכות להכוונה עצמית ; הקצאת משאבים ; ויחסים מקצועיים . דילמות של כפל נאמנויות הקור האתי מציב את הנאמנות ללקוחות מעל כל שאר הנאמנויות . נאמר בו כי האחריות העיקרית של העובד הסוציאלי היא כלפי לקוחותיו ( קור האתיקה . ( כמו כן , על העובדים הקהילתיים להושיט עזרה ללקוחות - פרטים , משפחות , קבוצות , קהילות וארגונים - בהרחבת טווח ההזדמנויות שלהם ויכולתם לקבל החלטות ( שם . ( נאמר עוד כי "עליו לספק ללקוחותיו מידע הולם , מדויק ומלא " [ ... ] ( שם ) וכי "עליו לשאוף לשיתוף מירכי של הלקוחות בתהליך ההתערבות על מנת לשפר את מעמדם , יכולתם , עוצמתם ועצמאותם" ( שם . ( בקוד גם מודגשת מחויבות העובדים הקהילתיים לשירות המעסיק . בפרק 4 של הקוד נכתב " העובד הסוציאלי חייב לגלות נאמנות להתחייבויות כלפי המעסיק , לגבולות המקצוע ולקוד האתיקה" ( שם . ( דוגמאות לדילמה אתית של נאמנות עמליה , עובדת קהילתית בארגון ארצי , פיתחה וטיפחה במשך מספר שנים קבוצה של פעילים שעסקה בשיפור מצב התעסוקה בעיר בה פועל הסניף שלה . קבוצת הפעילים התקדמה היט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה