sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
— אחד מבני דישן , מבני שעיר ההורי ( בר' לו'כו ; דה"א א'מא ;( וע"ע אדום' ייחוסי בני אדום . בשבעים : , Xaggav כלומר כרן . בנבטית מקביל לשם כרן השם כרנו' וכנראה היסוד כרן נמצא גם בשם התמודי כרן לב . ייבין סכר שייתכן שאפשר להבין את השם על פי האכדית 'kamu שמשמעותו כרם . B . MORITZ , ZAW 44 ( 1926 ) , 92 ; GINSBERG-MAISLER , JPOS 14 ( 1934 ) , 258 מ'  אל הספר
מוסד ביאליק

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה