sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
סיפור זה הוא לגנדה מדינית , שעניינה המרכזי הוא נפלאותיו של אלישע . מצד אחד קיים בה המבנה הטיפוסי ללגנדה הפשוטה : תיאור הצרה ( יד , ( רגע של חרדה ( טו ) וישועה על ידי נס ( יח-כ . ( אולם מצד שני נוסף כאן תיאור נרחב של הנסיבות המדיניות צבאיות שהובילו לאירוע - מלך ארם מחליט ללכוד את אלישע , שכן נודע לו , כי הנביא מדווח למלך ישראל על כל תנועות צבאו , ובשל כך מסוגל צבא ישראל להתחמק ממלכודות ( ח-יג . ( ההרחבה נדרשת על ידי עצם הנושא : מאורעות מדיניים הם מורכבים יותר ממאורעות המתרחשים בחיי הפרט , אך בכל זאת התיאור סתמי למדי . אין שמות , תאריכים או מקומות ; רק מקום אחד נזכר - דותן ( שומרון הבירה היא בחזקת מובן מאליו . ( הסתמיות מעידה , כי הסיפור נוצר בקרב מעריצי הנביא , ולא בקרב חוגי החצר הנוטים לפרט ולדייק בפרטים . מובעת בו ההכרה , שרק אלישע יכול להציל את ישראל מיד ארם , וכי כוחו גדול עד כדי כך , שהצליח להכניע לבדו חיל ארמי כבד . ? אישיות אלישע התעדנה ונעשתה למופת דתי ומוסרי . הנס מתבצע לא באמצעות פעולה מאגית , אלא על ידי תפילה לה' ( יח . ( אלישע איננו מבקש להתנקם באויביו ; אדרבה , הוא מבטיח את...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה