sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
מכת הארבה זוכה לפירוט יתר ; תיאורה מקיף 20 פסוקים . בפתיחת הפרשה מסופר , כי משה ואהרן באו אל פרעה ושבו ודרשו ממנו : "שלח עמי" ( ד , ( ובחתימה נאמר : "ולא שלח את ? ני ישראל" ( כ . ( מכת הארבה מתוארת אפוא במסגרת ( אינקלוזיו , ( המכילה את המוטיב העיקרי של סיפור מכות מצרים * . משה ואהרן , המתארים את פרטי המכה הצפויה ( ג-ו , ( אינם מצליחים כל עיקר להרשים את פרעה ; לעומת nst מאיצים בו עבדיו להיענות לדרישת משה ואהרן , בנימוק של טובת הכלל - "הטרם תדע כי אבדה מ ^ ךים " ? ( ח . ( לרגע נראה פרעה כמסכים , אך לנוכח הדרישה לשלח את כל העם הוא מגרש את משה ואהרן ( ח-יא ? . ( להלן בא צו ה' על הבאת מכת הארבה ( יב ) וביצועו בידי משה ( יג-טו . ( כבמכות הקודמות שוב מבקש פרעה להעתיר בעדו ; משה מתפלל , ה ' נעתר לו , ומכת הארבה נפסקת ( טזיט . ( התיאור נחתם בהכבדת לב פרעה ובסירובו לשלח את העם ( כ ) - וזה המניע להבאת המכה הבאה . [ י"א ] [ א-ב ] עגני הפסוקים המתארים את צו ה' למשה לבוא אל פרעה מנוסחים בהקבלה : הפסוק הראשון מציין את הסיבה לפעולת ה' - הכבדת לב פרעה ועבדיו ; הפסוק השני מציין את התוצאה , שגרם פרעה לעצ...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה