sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
רפורמות העבר במערכת החינוך הישראלית : מה אפשר ללמוד מן ההיסטוריה על דוח דוברת ? יובל דרור כוח המשימה [ הלאומי לקידום החינוך בישראל ] מציע תוכנית כוללת ומקיפה ובה שורה של המלצות פדגוגיות , ארגוניות , מבניות ותקציביות , המכוונות להביא להבראתה ולקידומה של מערכת החינוך כדי שתשתוה למערכות החינוך המתקדמות בעולם ואף תעלה עליהן . כוח המשימה אינו הוועדה הציבורית הראשונה בישראל שדנה בשינויים במערכת החינוך ; אנו יודעים , שחלק ניכר מהמלצותינו הוצעו בעבר . אימצנו בלב שלם המלצות שגובשו על ידי אחרים כאשר סברנו כי יש בכך צורך . אמונתנו היא שכוחה של תוכנית זו , שהתגבשה ונכתבה לאחר תחקירים ודיונים מקיפים , הוא בתפיסה הכוללת שלה ובהיותה בנויה ברוח רפורמות מצליחות שנעשו במקומות אחרים בעולם . אנו מאמינים שהתוכנית ניתנת ליישום וכי היא תשפיע מהותית על דמותה ואיכותה של מערכת החינוך בישראל ( דוח דוברת . ( 5 , 2005 רפורמות בכלל וישראליות בפרט : שאלות על עבר , הווה ועתיד " כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל" ( להלן : ועדת דוברת ) הגיש את "התוכנית הלאומית לחינוך" בטבת תשס"ה , ינואר 2005 ( להלן : דוח דוברת . (...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה