sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
4 . 3 . 1 גורמי דחיפה ומשיכה ראשיתה של העלייה הרביעית והיקפו הנרחב של גל העלייה הזה הם תוצאה של שני גורמים שפעלו יחד . האחד קשור ב"גורמי הדחיפה " - יהודים עזבו את פולין ( שממנה עלו כמחצית מכלל אנשי העלייה הרביעית ) בעקבות הצעדים הכלכליים שנקט שר הכספים , ולדיסלב גךבסקי . הגורם האחר נוגע לשלב ההחלטה "לאן . " היעד המועדף להגירת יהודים ממזרח אירופה ב 40 השנים שקדמו לעלייה הרביעית היה ארצות הברית " , די גולדענע מדינה " " ) ארץ הזהב . ( " אולם בשנת 1924 הושלם התהליך ההדרגתי של שינוי חוקי ההגירה של ארצות הברית , שהביא לצמצום מספר המהגרים לארץ זו בכלל , ובייחוד לצמצום מספרם של מהגרים מחלקי עולם מסוימים - כמו אסיה , מזרח אירופה ודרומה . בשנת 1924 ננעלו שעריה של ארצות הברית כמעט לחלוטין ומכאן אחד מכינוייה של עלייה זו - "עליית גרבסקי . " מטרתם של הצעדים הכלכליים היתה לייצב את המטבע והמשק , והם לא כוונו נגד היהודים דווקא . ואולם , בשל אופי פעילותם הכלכלית של יהודי פולין - מסחר , מלאכה , תעשייה זעירה , תיווך - הם היו הנפגעים העיקריים . היהודים שישבו בחלק המזרחי של פולין נפגעו גם מאבדן השוק הרוסי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה