sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
טוטאליות ואנטי טוטאליטאריזם כקווי אופי של יהדות המסורת טוטאליות היא מערכת ערכים וסדר חיים הנוהג על פיה , והם אופפים את כל תחומי החיים הגדולים וטובעים עליהם חותמם . טוטאליטאריזם , פירושו מערכת שלטון הדוגלת באידיאולוגיות מסוימות , מבטיחה את ההסכמה עליהן ועל כל אפני ההתנהגות הכרוכים בזאת , והיא מדכאת ועונשת כל אופוזיציה . הגדרות אלה שאני מציע — ליקוין בכך שטמונות בהן הערכות . כאשר מעמידים אנו זה לעומת זה : טוטאליות כמערכת ערכים וטוטא ליטאריזם כמערכת שלטון , כנוסח שמו של 9 ר . קנו זה , משתמע מכך שבעל הגדרה זו נכון לתאר את הטוטאליות של חוקת היהדות , של ה'הלכה , ' לנמקה אף להיות לה כ'מליץ יושר , ' ועם זאת הוא טוען שבאותה ' הלכה' יהודית טוטאלית טמונים קווי יסוד אנטי טוטאליטאריים . תזה זו , הנשמעת פאראדויקסלית מעט , צריכה ראיה . ועד שלא אצא להביא ראיה , מבקש אני עוד להוסיף כי המושגים ' ערך' ו'שררה' אינם תרתי דסתרי מכל וכל , אינם בבחינת הפכים זה לזה . גם ערכים מבקשים להם כוח ועו ז . מורי ורבי בובר היה מדבר על ה'עיצמה' כדי לתחום את כוח הפעולה הלגיטימי של ערך כאמיתו כנגד השררה המדינית והממלכתית ...  אל הספר
ספרית פועלים

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה