sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
יום צר ומצוק יום צר ומצוק אני זוכר בשורתך - / טוב את וצדק במו פיך ובלבבךו אזכר בשורה אשר היא לי לנחם בבוא / צרה , ואוחיל לישעך ושגובך : תשלח לעבדך , והוא שוכב בערשו והוא / נער , שרפים לבשרני ברב טובך . ישבו לנגדי , ומיכאל אזי שח : " כה / אמר יי , אשר יריב לך ריבך : 5 ' כי תעבר יום במי צרה - אני אתך /, לא ישטפוך נהרות יום קרב אויבך"' . גם גבריאל חברו בשרני אשר / שמע במרכבתך עלי , ובסביבך : " כי תלכה לך במו אש - לא תכוה לך /, אמר ללהב ולא יבער לעולם בך", זאת הבשורה אשר אתמך כחרב ביד /, אראה חרבות ואשען עלי חרבךו .1 צר ומצוק צרה ומצוקה .2. לנחם לנחמה . ואוחיל ואצפה . ושגובך והצלתך . שרפים מלאכים ,3. והוא שוכב כשמואל בעת שדיבר איתו אלוהים ( שמואל א' ג , ג ) .4. ריבך מלחמתך 5. - .7 כי תעבר ... כי תלכה בשורת ההצלה ממים ומאש ( על פי ישעיהו מג , ב ) .6. במרכבתך ליד כסא הכבוד .7. במו בתוך . תכוה לך תגרום לך כווייה . ללהב לאש .8. אתמך אחזיק . חרבות של האויבים . ואשען על חרבך אסמוך על הבטחתך .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה