י . הגם שאול בנביאים ( שמואל א י , י-יב ; יט , כ כד ) על מקורה של המימרה , שהפכה לפתגם 'הגם שאול בנביאים / מסופר לנו בספר שמואל בשני סיפורים שונים . לפי הנוסחה הראשונה שבשמואל א י . י יב נולד פתגם זה במה שקרה את שאול בלכתו מעם שמואל אחרי שמשח אותו נביא זה למלך : ' ויבא שם הגבעתה והנה חבל נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם . ויהי כל יודעו מאתמול שלשם ויראו והנה עם נביאים נבא ויאמר העם איש אל רעהו מה זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים . ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על כן היתה למשל הגם שאול בגבאים . ' ובפעם השנייה ( שם יט' כ כד ) מסופר בביאור מוצאו של פתגם זה , כי קרה הדבר בעת שרדף שאול אחרי דויד , אחרי שהוגד 'לשאול לאמר הנה דוד בנוית ברמה . וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד וירא את להקת הנביאים נבאיט ושמואל עמד נצב עליהם ותהי על מלאכי שאול רוח אלהים ויתנבאו גם המה . ויגדו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם המה ויסף שאול וישלח מלאכים שלשים ויתנבאו גם המה . וילך הוא הרמתה ויבא עד בור הגדול אשר בשבי וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד ויאמר הנה בנוית ברמה . וילך שם אל נוית ברמה ותהי עליו גם ה...  אל הספר
מוסד ביאליק

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית