sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
י . הגם שאול בנביאים ( שמואל א י , י-יב ; יט , כ כד ) על מקורה של המימרה , שהפכה לפתגם 'הגם שאול בנביאים / מסופר לנו בספר שמואל בשני סיפורים שונים . לפי הנוסחה הראשונה שבשמואל א י . י יב נולד פתגם זה במה שקרה את שאול בלכתו מעם שמואל אחרי שמשח אותו נביא זה למלך : ' ויבא שם הגבעתה והנה חבל נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם . ויהי כל יודעו מאתמול שלשם ויראו והנה עם נביאים נבא ויאמר העם איש אל רעהו מה זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים . ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על כן היתה למשל הגם שאול בגבאים . ' ובפעם השנייה ( שם יט' כ כד ) מסופר בביאור מוצאו של פתגם זה , כי קרה הדבר בעת שרדף שאול אחרי דויד , אחרי שהוגד 'לשאול לאמר הנה דוד בנוית ברמה . וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד וירא את להקת הנביאים נבאיט ושמואל עמד נצב עליהם ותהי על מלאכי שאול רוח אלהים ויתנבאו גם המה . ויגדו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם המה ויסף שאול וישלח מלאכים שלשים ויתנבאו גם המה . וילך הוא הרמתה ויבא עד בור הגדול אשר בשבי וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד ויאמר הנה בנוית ברמה . וילך שם אל נוית ברמה ותהי עליו גם ה...  אל הספר
מוסד ביאליק

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה