sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
יעורוני בשמך רעיוני יעירוני בשמך רעיוני / וישימו חסדיך לפני , קבינוני דבר נפש יצרתה , / קשורה בי - והיא נפלאת בעיני . ולבי ראך ויאמן בך , / כאלו מעמד היה בסיני . דרשתיך בחזיוני - ועבר / כבודך בי וירד בענני . 5 הקימוני שעפי מיצועי / לברך שם כבודך , ה ' . רשות . חתימה : יהודה . 1 . בשמך בהזכירי את שמך . 2 . הבינוני לימדוני להבין . דבר נפש את עניין הנפש שיצרת ושילחת ממקורה העליון לגוף לחיותו . והיא הנפש . נפלאת פלאית וסודית ( על פי תה ' קיח , בג ) . 4 . דרשתיך ביקשתיך . בחזיוני " בשעפים מחזיונות לילה " ( איוב ד ' , יג ) . ועבר כבודך על פי שמ ' לג , כב . וירד הכבוד ; בענני בעננים ( על פי שמ ' לד , ה ) . 5 . שעמי מחשבותי . לברך וכו ' על פי נחמיה ט , ח .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה