יעורוני בשמך רעיוני יעירוני בשמך רעיוני / וישימו חסדיך לפני , קבינוני דבר נפש יצרתה , / קשורה בי - והיא נפלאת בעיני . ולבי ראך ויאמן בך , / כאלו מעמד היה בסיני . דרשתיך בחזיוני - ועבר / כבודך בי וירד בענני . 5 הקימוני שעפי מיצועי / לברך שם כבודך , ה ' . רשות . חתימה : יהודה . 1 . בשמך בהזכירי את שמך . 2 . הבינוני לימדוני להבין . דבר נפש את עניין הנפש שיצרת ושילחת ממקורה העליון לגוף לחיותו . והיא הנפש . נפלאת פלאית וסודית ( על פי תה ' קיח , בג ) . 4 . דרשתיך ביקשתיך . בחזיוני " בשעפים מחזיונות לילה " ( איוב ד ' , יג ) . ועבר כבודך על פי שמ ' לג , כב . וירד הכבוד ; בענני בעננים ( על פי שמ ' לד , ה ) . 5 . שעמי מחשבותי . לברך וכו ' על פי נחמיה ט , ח .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית